Engelskundervisning
flag-english.png

Engelskundervisning

Engelsk

Alle vores engelskkurser er skræddersyede efter deltagernes specifikke ønsker og behov. Det garanterer et yderst effektivt og givtigt forløb hver gang.

På BLS bliver kurserne tilrettelagt med udgangspunkt i den enkelte deltagers eller gruppes enestående situation og specifikke behov. Det er med til at sikre et maksimalt udbytte på kortest mulig tid, samt at det, der læres, er interessant, relevant og direkte anvendeligt.

Når et kursus tilrettelægges, tages der ikke alene højde for deltagernes niveau (fra begyndere til viderekomne), men også for deltagernes målsætninger. Det kan fx resultere i, at man arbejder med en specifik sproglig kompetence, såsom mundtligt eller skriftligt engelsk, eller at man fokuserer på et konkret problemfelt, såsom udtale, grammatik, læsefærdighed eller ordforråd.

For at gøre kurset ekstra relevant inddrager vi gerne materiale fra kursistens daglige arbejde.

Mundtligt engelsk

Et kursus, der udelukkende fokuserer på den mundtlige fremstilling, vil kunne gøre deltageren mere selvsikker og i stand til at tale med større overbevisning og gennemslagskraft. Selvsikkerhed har en afgørende betydning for det talte sprog, og en positiv og selvsikker måde at tale på kan sløre mange sproglige svagheder og give indtryk af, at ens engelskkundskaber er bedre, end de rent faktisk er. Omvendt kan en nervøs og usikker fremstilling give indtryk af, at talerens engelskkundskaber er på et lavere niveau, end det er tilfældet.

Kursets indhold og materialer vil blive sammensat ud fra deltagerens konkrete behov, og man kan vælge, om man vil fokusere på at blive bedre til at tale over for et større publikum, til en mindre gruppe eller med folk på tomandshånd. Vi kan også tilbyde træning i at takle bestemte situationer som fx telefonsamtaler, møder, forhandlinger, præsentationer eller fremførelser af offentlige udtalelser. Derudover kan kurset og det ordforråd, der arbejdes med, naturligvis tilpasses en bestemt profession eller branche.

Vi kan også tilbyde kurser, der helt eller delvist fokuserer på udtale (britisk eller amerikansk), på stemmeføring eller på at minimere en accent.

Skriftligt engelsk

I mange firmaer og organisationer er man bevidste om, at medarbejdernes evner til at skrive på engelsk simpelthen ikke er på et acceptabelt niveau. Der er især mange danskere, der er bedre til at tale engelsk end til at skrive det, og det er de ikke altid selv opmærksomme på.

Evnen til at skrive klart, kortfattet og korrekt på engelsk er helt afgørende i erhvervslivet. En dårligt skrevet e-mail, rapport eller lignende kan give indtryk af manglende professionalisme og kan i værste fald føre til alvorlige misforståelser. I takt med, at vores arbejdsgange i højere og højere grad involverer skriftlig korrespondance, bliver behovet for gode skriftlige kompetencer også stadigt mere essentielt.

BLS kan enten forbedre medarbejderes skriftlige engelsk som en del af et kursus, der også fokuserer på andre områder, eller som et kursus, der alene fokuserer på skrivning. Kursets niveau og udformning vil blive tilrettelagt ud fra de konkrete og specifikke behov, og det vil i videst muligt omfang være skrive-situationer fra kursisternes egen dagligdag, der vil blive brugt som et afsæt for forbedringerne.

Indholdsmæssigt kan man fokusere på en eller flere typer dokumenter som fx e-mails, rapporter, tilbud, rykkerskrivelser, kontrakter eller præsentationer. Alternativt kan kurset have et mere generelt sigte, så kursisternes skrivekompetencer får et generelt løft.

Det vil ofte være oplagt at tilrettelægge kurset som et e-learning-forløb eller eventuelt som en kombination af e-learning og almindelige undervisningstimer.

Grammatik og tegnsætning

Selv for danskere, der taler engelsk på et højt niveau, kan engelsk grammatik ofte være en akilleshæl. Det er ikke ualmindeligt at kunne tale både flydende og velformuleret uden af have selv det mest basale kendskab til engelsk grammatik og sætningsopbygning. Dette svage punkt bliver dog som regel afsløret, hvis man skal skrive på engelsk, eller hvis man skal deltage i længerevarende samtaler eller møder.

BLS kan tilbyde komplette grammatikkurser, der omfatter en grundig gennemgang af terminologi, regler, strukturer, typiske faldgruber og tegnsætning. Det er dog vores erfaring, at dét, de fleste kursister efterspørger - og har brug for - er en genopfriskning med fokus på deres individuelle svagheder og fejltyper. Når det er tilfældet, forsøger vi at gøre tingene så enkle som muligt, at undgå komplicerede grammatiske udredninger og frem for alt at undervise gennem talrige eksempler. Vi har i øvrigt stor tillid til folks "sprogøre": Man kan kommunikere på sit eget sprog uden at kunne hele grammatikken udenad, og hvis éns sprogøre rækker fint på nogle områder af den engelske grammatik, kan vi nøjes med at koncentrere os om resten.

Juridisk engelsk

Et kursus i juridisk engelsk henvender sig til advokater, advokatsekretærer og andre, der måtte arbejde med jura og lovgivning på engelsk. Kurset kan enten tilpasses et bestemt område - fx erhvervsret eller udarbejdelse af kontrakter - eller det kan have et mere generelt tilsnit, så det dækker en lang række juridiske og retsmæssige emner.

Her følger eksempler på emnerne i en kursusrække afholdt for junioransatte i et landsdækkende advokatfirma:

Juridisk engelsk ordforråd relateret til:
Domstole og retssager, erhvervsret, kontrakter, arbejdsret, handelsret, ejendomsret, ophavsret, omsætningspapirer, pantesikrede transaktioner, obligationsforhold, konkurrenceret.

Mundtlige og skriftlige kompetencer relateret til:
Diplomatisk sprogbrug, at udtrykke synspunkter, møder og diskussioner, forhandlinger, omskrivninger, præsentationer, rådgivning og forslag, at anmode om eller fremsætte oplysninger, sofistikeret sprogbrug, opsummering af bestemmelser.

Omhyggelig og moderne udarbejdning af:
Dagsordener og mødereferater, kontrakter, e-mails, sagsnotater, breve, præsentationer, forslag, rapporter.

Grammatik efter deltagernes behov fx:
Tider (nutid, datid, før nutid, fremtid), konditionalis, tællelige og utællelige substantiver, verbalkonstruktioner, verbalbøjninger, artikler, adjektiver og adverbier, relativsætninger, præpositioner, tegnsætning.

Til kurset anvendes juridiske tekster og diverse cases til læsning, diskussion og analyse.

Forretningsengelsk

Vi designer hvert enkelt kursus i forretningsengelsk ud fra kursisternes specifikke behov. Det garanterer et yderst effektivt og givtigt forløb hver gang.

Kurset kan også tilpasses en bestemt faggruppe. Vi har udviklet kurser for ansatte, der havde brug for et særlig teknisk ordforråd inden for områder og professioner som fx jernbaneindustrien, laboratoriearbejde, retsvæsenet, shippingbranchen, industrielt design, ejendomsmæglerbranchen, frisørfaget og medicinalindustrien. Vi har også arbejdet med specifikke jobfunktioner og afdelinger i virksomheder som fx HR, økonomi, projektledelse, it og sekretærarbejde.

Kursets indhold og materiale vil blive sammensat ud fra kursisternes behov og niveau. Kurset kan fx indbefatte træning i at skrive bedre e-mails, at udarbejde rapporter, at tale i telefon, at deltage i møder samt at forhandle.

Undervisningsmaterialet består normalt af et kompendium, som vi sammensætter til den enkelte, hvor indholdet er tilpasset de forskellige konkrete behov. Vi inkluderer også meget gerne kursistens eget arbejdspladsrelaterede materiale. Det kunne fx være firmabrochurer, rapporter, præsentationer, egne tekster (som fx e-mails) eller diverse publikationer (blade, magasiner mv.).

Finansengelsk

Et kursus i finansengelsk kan være nyttigt for alle, der arbejder inden for bankverdenen, eller som arbejder med revision, regnskab, bogholderi, fakturering, økonomiledelse, finansiel analyse, investeringer eller andre professioner inden for det finansielle eller økonomiske område.

Kurset vil fokusere på den terminologi, der bruges inden for finansverdenen - skriftligt eller mundtligt (eller begge dele). Der vil blive taget udgangspunkt i konkrete relevante opgaver som fx fakturering, rykkerskrivelser, indberetninger, forhandlinger eller diskussion af data eller dokumentation.

Forsikringsengelsk

Dette kursus vil tilgodese behovet for at kunne kommunikere på engelsk inden for forsikringsverdenen. Kurset er relevant for alle, der arbejder inden for forsikringsbranchen, eller som beskæftiger sig med forsikringer som en del af deres daglige arbejde.

Som det er tilfældet med alle vores kurser, kan kursisterne selv bestemme, hvad der skal være fokus på. Typisk vil folk gerne dygtiggøre sig mht. den engelske fagterminologi, der knytter sig branchen - skriftligt eller mundtligt (eller begge dele) - og lære at tale mere flydende og selvsikkert. Der kan også være brug for at fokusere på udarbejdelse af forsikringskorrespondance og dokumentationsmateriale.

Engelsk til den offentlige sektor

BLS har god erfaring med kurser til offentligt ansatte. De enkelte kursers udformning og indhold tilrettelægges altid ud fra kursist-gruppens individuelle behov. Dog er der inden for dette område typisk behov for et kursus i generelt erhvervsengelsk med særlig vægt på den terminologi, der knytter sig til de forskellige jobfunktioner, kursisterne har.

Her følger et eksempel på et intensivt kursus, der blev holdt for ansatte i Borgerservice:

Grundlæggende sproglig gennemgang:
Tal og at tælle, alfabetet og stavning, dage, måneder og datoer, klokken og åbningstider.

Kundeservice:
At hilse på hinanden og indlede en samtale, at bede om hjælp, at tilbyde hjælp, at være høflig, at afslutte en samtale.

Terminologi i forbindelse med:
Bolig og nærmiljø, sociale ydelser og tilskud, erhverv og arbejde, familie og daginstitutioner, sundhed, pas og kørekort, registrering og opholdstilladelse, skoler og uddannelse, skat, trafik og parkering.