Danskundervisning

flag-danish.png

Dansk for udlændinge

Hos BLS spiller danskundervisning en stor rolle. I kraft af vores talrige kurser på virksomheder og i organisationer med udenlandske ansatte har BLS stor erfaring i at skabe hurtige resultater for kursusdeltagere fra hele verden.

Hovedformålet med undervisningen er at gøre udlændinge i stand til at kommunikere på dansk inden for ganske få måneder samt at give dem en grundig indføring i dansk kultur.

Undervisningen foregår typisk som eneundervisning, men kan også arrangeres som holdundervisning for mindre grupper.

Dansk for begyndere

Kurset henvender sig primært til herboende udlændinge, der enten intet dansk kan eller kun kan meget lidt.

Formålet med kurset er at få opbygget og udviklet et korrekt og brugbart sprog, der gør det muligt at deltage aktivt i samtaler i almindelige hverdagssituationer.

Kurset vil tage udgangspunkt i den enkelte, og vi vil komme til at træne præcis de situationer, som deltageren oftest befinder sig i. Den sproglige korrekthed vil også være i fokus, og der vil derfor løbende blive arbejdet med den relevante grammatik. Endvidere vil vi sørge for, at deltagerne tilegner sig en god dansk udtale.

Dansk for viderekomne

Kurset henvender sig primært til herboende udlændinge, der allerede taler noget dansk, og som gerne vil videreudvikle og nuancere deres sproglige færdigheder. Kursisterne har allerede været gennem den mest basale grammatik og kan deltage i samtaler i almindelige hverdagssituationer. Ud fra deltagerens aktuelle niveau vil vi på fortsætterkurset primært fokusere på kompleksiteten og nuancerne i sproget.

Formålet er at udvikle et endnu mere korrekt og varieret sprog, der gør det lettere at deltage aktivt og kvalificeret i de samtaler og diskussioner, kursisterne møder på arbejde, hjemme og blandt venner og bekendte.

Der vil ikke kun blive arbejdet med lærebogstekster og -øvelser, men også i vid udstrækning med tekster fra aviser og litteratur samt autentiske lytteøvelser fra eksempelvis tv, radio og interviews. Der vil – alt efter behov – også være mulighed for at arbejde med at udvikle kursistens skrivekompetencer.

Prøveforberedende kurser

Kurset henvender sig primært til folk, der ønsker at tage en af de officielle prøver i dansk under Danskuddannelse 3: "Prøve i dansk 3" eller "Studieprøven".

Der vil i undervisningen blive arbejdet intensivt med alle de discipliner, der indgår i prøverne: lytte- og læseforståelse, skriftlig fremstilling samt diverse former for mundtlig kommunikation.

Dansk for svenskere

Svenskere, der skal lære dansk, står over for nogle helt andre problematikker end udlændinge fra andre lande. Svensk og dansk er to tæt forbundne sprog, og en stor del af ordforrådet og grammatikken er ens. Alligevel er det svært for mange danskere og svenskere at forstå hinanden fuldstændigt. Den største forhindring er udtalen.

I løbet af dette kursus vil vi fordanske kursisternes svenske, således at det bliver nemmere for danskere at forstå. Dette indbefatter en ændring af udtalen. Det er navnlig de bløde d'er og de danske vokallyde, der volder problemer. Samtidig vil vi gennem tekstlæsning og samtale arbejde på at ændre den del af det svenske ordforråd, som afviger fra det danske, og som kan skabe forståelsesvanskeligheder. Endelig vi vil arbejde med de områder af grammatikken, som adskiller de to sprog.

I løbet af kurset vil kursisten opleve, at det bliver nemmere at forstå dansk - både på skrift og i tale - og at omgivelserne bedre vil kunne forstå ham eller hende.

Forretningsdansk

Kurset henvender sig primært til forretningsfolk, der allerede kan noget dansk, og som ønsker at blive bedre til at kommunikere på dansk i en lang række forskellige forretningssituationer.

Kurset vil tage udgangspunkt i hver enkelt kursist med fokus på præcis de situationer, som han eller hun oftest befinder sig i i løbet af en arbejdsdag. Det kan være situationer som fx at tale i telefon, at deltage i eller lede møder, at lave præsentationer, at forhandle en aftale med en kunde, at opbygge og pleje netværk osv.

Kurset i forretningsdansk vil også give kursisten mulighed for at træne samtale og diskussion af mere generelle emner, som har relevans for forretningslivet. Det kunne være emner som globalisering, handel, politik, ledelsesstil, konkurrence og kvalitet, kulturmøder mv. Igen vil udgangspunktet blive taget i den enkelte kursists interesser og behov.

Endelig vil den sproglige korrekthed være i fokus, og der vil løbende blive arbejdet i dybden med relevante grammatiske emner.

Intensive kurser

Et intensivt kursus vil typisk henvende sig til kursister, der har for travlt til at følge et ordinært, længerevarende kursus over flere måneder, eller som har brug for at få et målrettet skub fremad her og nu. Hvad enten kursisten er nybegynder eller øvet, kan vi skræddersy et kursus, der passer til det aktuelle niveau og de konkrete behov.

Vi starter med en samtale, hvor vi evaluerer kursistens niveau og diskuterer de mål, der skal være for kurset. Uanset om man ønsker at blive bedre til mundtligt dansk, vil forbedre sine grammatiske kompetencer eller noget helt tredje, kan vi sammensætte et specialiseret intensivt forløb.

Folk lærer forskelligt, og nogle vil gerne have mange lektioner pr. dag, mens andre hellere vil kunne bruge mere tid på at studere mellem lektionerne. Derfor vil en vurdering af kursets intensitet helt og holdent afhænge af deltagerens præferencer og ambitioner. Et eksempel på et intensivt kursus hos BLS kunne dog se således ud: 20 lektioner fordelt på 5 dage med 4 lektioner pr. dag.

Der vil hver dag blive arbejdet intensivt med samtale, udtale, opbygning af ordforråd og grammatik. I modsætning til et almindeligt længerevarende kursus, hvor man har én fast lærer, vil man på et intensivt kursus typisk være tilknyttet to.

Danskundervisning for børn

Når en medarbejder bliver udstationeret i Danmark er det enormt givende, men på samme tid også en utroligt udfordrende oplevelse for hele familien. Det er ofte vigtigt for børnene at blive introduceret for det danske sprog for at give dem et godt udgangspunkt for at få det optimale ud af deres tid i Danmark.

BLS har undervisere med mange års erfaring i at undervise børn og unge mennesker, og resultatet er oftest en effektiv undervisning, som bliver en sjov oplevelse, der er med til at give dem mod på livet i Danmark.

Kurserne bliver planlagt i tæt samarbejde med forældrene, og når det synes relevant også i samarbejde med børnenes nuværende eller fremtidige skole. Selv børn der går på en international skole vil kunne drage stor fordel af at kunne kommunikere med og forstå samfundet omkring dem, og da de ofte vil finde læringsprocessen meget lettere end deres forældre er det en fantastisk mulighed for dem!

De børn og familier som BLS underviser bevarer ofte kontakten til deres undervisere, og børnenes første oplevelser med det nye sprog vil blive husket.

Dansk for danskere

BLS tilbyder danskundervisning til ansatte i firmaer og organisationer, der ønsker at give deres kommunikation et professionelt løft. Kurserne henvender sig til folk i alle de jobfunktioner, hvor der er brug for at få ting ned på skrift – fra sekretærer til sælgere. Det handler om at formulere sig klart, korrekt og med gennemslagskraft.

Grammatik og skriftlige færdigheder

Dette kursus henvender sig til firmaer, organisationer og enkeltpersoner, som ønsker at forbedre deres grammatiske og sproglige kompetencer. I en lang række jobfunktioner har man brug for at kunne formulere sig skriftligt. At man kan formulere sig klart og korrekt, er en åbenlys fordel - ikke bare for den, der skriver, men også for det firma eller den organisation, der står bag. Alt, hvad firmaet sender ud, har en signalværdi!

Typiske problemer kan være, at man springer frem og tilbage mellem forskellige tider, eller at tegnsætningen sker lidt på må og få - med det resultat, at teksten virker sjusket og uklar. Det er også almindeligt at have problemer med fx gradbøjningen af adjektiver (fx ”tørrere" og "sikrere” i stedet for ”mere tør" og "mere sikker”) og adverbiernes endelser.

På kurset vil der blive taget udgangspunkt i den enkelte kursists konkrete behov, og der vil blive arbejdet med de skrivesituationer, der måtte være relevante - breve, e-mails, referater, rapporter el. lign.

Skriftlig kommunikation

Velformuleret og fejlfri skriftlig kommunikation er et must i erhvervslivet, fordi det signalerer kompetence, seriøsitet og professionalisme.

Kurset i skriftlig kommunikation er således et tilbud til firmaer, organisationer, foreninger og enkeltpersoner, der ønsker et løft i kommunikationen med kunder, klienter, samarbejdspartnere, medlemmer mv.

Kursisterne kan være fra en række forskellige faggrupper som fx sekretærer og account managers, eller hvem der nu varetager den skriftlige kommunikation i form af rapporter, salgsmaterialer, e-mails og anden kundekorrespondance.

Af typiske problemer med den skriftlige kommunikation kan nævnes kancellisprog, dvs. knudrede sætningskonstruktioner og uklare formuleringer, eller manglende skelnen mellem tale- og skriftsprog. Det er altid vigtigt at være opmærksom på, hvilken målgruppe man skriver til, og at graden af formalitet og fagsprog afhænger heraf.

Kurset sigter mod at udvikle et både velformuleret og korrekt skriftsprog. Det handler om at kommunikere klart og med gennemslagskraft.

Inden kursets begyndelse identificerer vi de områder, der skal arbejdes med, og fastlægger målet for undervisningen. Alle kurser får herefter et individuelt tilrettelagt forløb, alt efter hvilke problemer der er, og hvilken type kommunikation der er tale om.